Általános szerződési feltételek

1. Magyar Céginfo Kereskedelmi Szolgáltató Kft.
székhelye: 1149 Budapest, Kövér Lajos u. 45-47. B ép. fsz. 10.
Adószám: 25795394-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-289559
Ügyvezető: Nagy Nikolett
A Magyar Céginfo Kereskedelmi Szolgáltató Kft. által fenntartott szakmai cég adatbázisok: magyarceginfo.hu, infoguidehungary.com


2. Online megrendelés:
Hirdetési szolgáltatás megrendelése a Magyar Céginfo Kereskedelmi Szolgáltató Kft. által az interneten fentartott szakmai cég adatbázisok felületein vagy direct mailben kapott hozzáféréssel az erre a célra kialakított interaktív formában lehetséges. Az online megrendelés elküldésével Felhasználó kötelező érvénnyel megrendeli az általa kiválasztott szolgáltatást. Online megrendeléssel csak az interneten fentartott szakmai cég adatbázisok felületein megjelenő hirdetéseket ill., a hirdetésekhez kapcsolódó internetes szolgáltatásokat lehet megrendelni.

3. A Szerződés létrejötte
Az online megrendelés formájában megrendelt szolgáltatást a Magyar Céginfo Kereskedelmi Szolgáltató Kft. e-mailben visszaigazolja és díjbekérőt állít ki. A visszaigazolás elküldésével a Felhasználó (Megbízó) és a Magyar Céginfo Kft. (Szolgáltató, együttesen Felek) között szerződés (Szerződés) jön létre. A Szerződést a Felek külön megállapodás alapján, módosíthatják. A külön megállapodás formája: írásos forma, vagy e-mail váltás. Amennyiben Megbízó intézmény, a nevében eljáró személy a jelen dokumentumban, annak elfogadásával kijelenti, hogy jogosult az adott intézmény nevében szerződést kötni. Szolgáltató visszautasíthatja a megrendelést, ha a számla eljuttatását vagy az ellenérték kifizetését kérdésesnek ítéli, jogosult visszautasítani a megrendelést, ha annak teljesítése üzleti érdekeit sérti.

4. A Szerződés alapján végzett szolgáltatás

A létrejött Szerződés alapján Szolgáltató vállalja, hogy az abban megjelölt szolgáltatást teljesíti, és ezen belül a Megbízó által online megrendelés formájában elfogadott információkat a Megbízó által kijelölt internetes névsorában közzéteszi. Megbízó az ahhoz szükséges adatok, képek, grafikák, stb. megjelenését ellenőrizheti.

5. Információk közzététele
Szolgáltató jogosult moderátori eljárás keretében fölülvizsgálni a Megbízó által megjelentetni kívánt szöveges, képi, grafikus, stb. információt. A moderátori eljárás keretében Szolgáltató visszautasíthatja a megrendelést, fölmondhatja a Szerződést, és törölheti az adatokat, amennyiben a Megbízó által közölt adatok közzététele jogszabályt vagy etikai normát sértene a közönség számára egyéb módon megbotránkoztató lehet.
A Megbízó (intézmény estében a nevében eljáró személy is) felelős az adatok ellenőrzésekor azok valódiságáért, valamint azért, hogy jogosult az általa megadott adat kezelésére. Megbízó felelős azért, hogy az általa közreadott információ ne sértsen jogszabályt és etikai, erkölcsi normákat. Megbízó felelőssége attól függetlenül fennáll, hogy az általa megadott adatokat és egyéb információkat Szolgáltató moderátora felülvizsgálja vagy sem. Megbízó vállalja, hogy az általa Online közzétett adatokban és információkban történt változást haladéktalanul érvényesíti.

6. A Szerződés teljesítése

A Szerződést a Felek akkor tekintik teljesítettnek, ha a visszaigazolt megrendelésben megjelölt hirdetési forma megjelent. A Szerződés a hirdetés közzétételének megszüntetésével hatályát veszti, kivéve a titoktartási követelményeket.

7. Ellenérték

Megbízó vállalja, hogy a Szerződésben rögzített ellenértéket Szolgáltató által a teljesítés elfogadását követően kiállított számla alapján, határidőre kifizeti. 
Késedelmes fizetés esetén a Megbízó az esedékességkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő kamatot köteles fizetni. Amennyiben a Megrendelő a felszólításra sem tesz eleget fizetési kötelezettségének, a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás nyújtását felfüggeszteni.

8. A Szerződés felmondása, megszűnése, kötbér

A Szerződést a Megbízó a megrendelt szolgáltatás teljesítését megelőzően (a hirdetés megjelenéséig vagy egyéb szolgáltatás megkezdéséig) kötbér nélkül felmondhatja, amennyiben a felmondásról szóló értesítést a Megbízó a megrendelés napját követő 24 órán belül, hitelt érdemlő módon és egyértelmű szövegezéssel Szolgáltatónak eljuttatja. Amennyiben a Megbízó a teljesítését (a hirdetés megjelenését) követően mondja fel a Szerződést, a teljes szerződött ellenértéket köteles megfizetni. Az ellenérték megfizetése mellett a Megbízó kérheti a szolgáltatás határidő előtti befejezését (közzététel megszűntetése). Szolgáltató „A Szerződés létrejötte” és az „Információk közzététele”fejezetben leírt kizáró okokra hivatkozva a közzétételt kötbér nélkül megszűntetheti. Szolgáltató a közzétételt kötbér nélkül megszűntetheti, ha Megbízó az ellenértéket nem fizeti meg határidőre.

9. Minőség, külön eljárások, vitás esetek

Megbízó vállalja, hogy a közzétételt követően haladéktalanul ellenőrzi a szolgáltatás minőségét, és esetleges kifogását a lehető legrövidebb időn belül jelzi Szolgáltató felé. Nem képezheti kifogás alapját, ha Szolgáltató a távközlési névsorok vagy a kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése céljából módosítja azok tartalmát, megjelenését, stb. Megbízó elfogadja, hogy a Felek megegyezéssel le nem zárt vitás kérdéseiből eredő bármely fizetési vagy kompenzációs kötelezettség Szolgáltatót csak a vita tárgyát képező szolgáltatás ellenértékéig terjedően terheli. Az internetes névsorokban többszörös megjelenés, harmadik személy által elkövetett visszaélés, valamint az internetes szolgáltatás kimaradása vagy minőségi romlása okán Megbízó Szolgáltató ellen felmerült kifogását nem tereli jogi útra. Vitás esetekből eredő esetleges anyagi követeléseket a Megbízó nem engedményezheti harmadik félre.

10. Titoktartási követelmények

A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Szerződés tartalmát annak teljesítését követő egy éven belül üzleti titokként kezelik.

A Szerződés teljesítésének helye Budapest. A Felek megoldatlan jogvita esetén elfogadják a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.